• Home
 • Bezpečnost práce

BOZP, bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP se dotýká velkého množství právních předpisů. V případě jejich nedodržení se zbytečně vystavujete reálnému nebezpečí postihu ze strany kontrolních orgánů

Veškerá pracovní činnost s sebou přináší riziko, které však můžeme účinně omezit. Každá mimořádná událost (jako pracovní úraz, nehoda či porucha) má svou příčinu. Preventivní rozpoznání a odstranění příčin mimořádných událostí je možné a schůdné - obdobně, jako lze odstraňovat např. příčiny nadměrné spotřeby energie nebo plýtvání materiálem.

Zákoník práce, Živnostenský zákon a jiné předpisy (včetně mezinárodních jednání EU a předpisy EN, které přejímá náš právní řád) ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat všechny zaměstnance s právními předpisy k zajištění BOZP. Za dodržování bezpečnostních předpisů nese plnou zodpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Naše firma zajišťuje kompletní servis i profesionální školení.

 

V oblasti BOZP vaší firmě dále nabízíme:

Vypracování základní dokumentace

 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících, hygienických a desinfekčních prostředků
 • směrnice o všeobecných pravidlech BOZP a organizačním zajištění výchovy zaměstnanců
 • seznam prací zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým
 • traumatologický plán a plán první pomoci organizace
 • kategorizace prací
 • analýzu rizik
 • místně – provozně bezpečnostní předpisy

Vypracování další dokumentace dle provozu

 • dopravně - provozní a přepravní řád firmy
 • dokumentace vyhledání rizik, včetně opatření přijatých k jejich eliminaci
 • roční prověrky bezpečnosti práce

Poradenské služby

 • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů na opatření
 • zajištění měření pracovního prostředí ve smyslu zpracování návrhu na kategorizaci prací, zastupování zákazníka při jednání s nadřízenými orgány
 • účast na kontrolních dnech, jednání se zástupci z oblasti BOZP 
 • pracovní úrazy – šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace záznamů, návrhy na opatření, odškodňování, zastupování zákazníka v případě vyšetřování ze strany OIP a jiných nadřízených orgánů
 • posuzování projektů provozoven a technických zařízení
 • doporučení a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních a výstražných tabulek
 • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace
 • odborné poradenství při zpracování doložek BOZP při uzavírání smluv se subdodavateli a smluv o dílo

Školení

 • vstupní školení zaměstnanců
 • školení a seznámení s pracovním místem (provádí odpovědná osoba)
 • periodické školení zaměstnanců
 • školení speciálních profesí
 • školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení
 • školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky
 • kvalifikační školení pro získání osvědčení
 • vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení

Zastupování při jednáních a ve správním řízení s:

 • Státní úřady inspekce práce.
 • okresní a krajskou hygienickou stanicí
 • institutem technické inspekce
 • zdravotní pojišťovnou
 • odborovými orgány
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates