• Home
 • Požární ochrana

Požární ochrana

Pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je důležité začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí podle novelizace zákona 133/1985Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášce 246/2001 Sb.:

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,(§ 4,odst.1 )
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,(§ 4 odst.2)
c) s vysokým požárním nebezpečím.(§ 4 odst.3)

Povinnosti se pro jednotlivé podnikatelské subjekty liší dle výše uvedeného rozdělení, některé jsou ale pro všechny společné. Jedná se o následující povinnosti:

 • Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.
 • Vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce - zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům.
 • Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
 • Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.
 • Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytnout mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem o PO.
 • Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní či užívají.
 • Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

Naše firma zajišťuje kompletní servis i profesionální školení.

V oblasti požární ochrany dále nabízíme vypracování následující dokumentace:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají
 • posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární kniha
 • požárně poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • požární řád pracoviště
 • dokumentace zdolávání požáru
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • řád ohlašovny požáru
 • dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky
 • součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující například návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků apod.

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates